Agenda

Voor agenda nieuws kijk op www.zuuth.nl

Waar staat TransitionTown Zutphen voor?

Transition Town Zutphen wil met de lokale gemeenschap een antwoord vinden op de gecombineerde uitdaging van klimaatverandering en energiecrisis(peak oil). Dit antwoord zoeken we in meer lokale veerkracht, zelfvoorziening en sociale samenhang.
Hieronder geven wij in zeven punten weer wat we hiermee bedoelen en waar Transition Town Zutphen precies voor staat.

1. We nemen zelf verantwoordelijkheid.

Wellicht het belangrijkste uitgangspunt: doe iets! Wees de verandering die je graag wilt zien. Door iets te ondernemen en verantwoordelijkheid te nemen geef je jezelf een goed gevoel en word je een inspiratiebron voor anderen. Hier ligt de kiem van de verandering naar een duurzame samenleving.

2. We werken op lokaal niveau.

We kiezen voor het lokale niveau omdat we hier het meest kunnen bereiken. Op dit niveau kunnen we de gang van zaken beïnvloeden. Bovendien zijn veel problemen in de wereld een gevolg van schaalvergroting en mondialisering. Logisch dat de oplossing te vinden is in de omgekeerde beweging naar een meer kleinschalige en gelokaliseerde aanpak. Lokaal vermijdt niet alleen overbodige transportkilometers maar brengt ook oorzaak- en gevolgrelaties beter in beeld. Zouden we kinderarbeid accepteren als het in een ateliertje in de Lange Hofstraat plaatsvond?

3. We zijn geïnformeerd en ondernemen dus doelmatige actie.

Dreigende energiecrisis (peak oil ) en snel toenemende klimaatveranderingen zijn de redenen om nu in actie te komen. Het zijn weliswaar niet de enige problemen waarmee de wereld kampt, maar zij behoren wel tot de meest urgente en de meest fundamentele. Beide problemen hangen samen met de energievoorziening en wanneer deze hapert zijn de gevolgen ingrijpend. Nagenoeg alles in onze samenleving hangt namelijk van energie af.
Het antwoord op een dreigende energieschaarste zoeken we in het begrip lokale veerkracht. Een veerkrachtige samenleving is minder kwetsbaar omdat zij zelfvoorzienend is voor de essentiële levensbehoeften. Denk aan energie, voedsel, water, behuizing, kapitaal en werkgelegenheid. Veerkracht is ook de koestering van het sociale weefsel opdat we met solidariteit en mededogen de schokken van een haperende wereldeconomie of een mondiale voedselcrisis kunnen opvangen.

4. We handelen vanuit ons hart.

De werkelijke drijfveer om in actie te komen is dat we een duurzame toekomst willen vormgeven. Voor deze toekomst bestaat geen masterplan, geen handleiding, noch enig bestaand voorbeeld. Het is aan ons om deze toekomst te creëren. Onbekend terrein, maar wel zo spannend en opwindend. Vraag je af in wat voor toekomst je wilt leven, wat je wilt nalaten, welke zaken echt belangrijk voor je zijn. Kom je dan uit bij meer van hetzelfde (auto’s, vliegreizen, haast, stress) of bij zaken als gemeenschapszin, tijd voor familie en vrienden, natuur om je heen, verdieping en kwaliteit van leven? De keuze is aan ons.

5. We denken en handelen inclusief.

Transition Town Zutphen is niet gebonden aan enige politieke, religieuze of andere gezindheid. We zijn ongebonden en staan open voor iedereen die met respect voor andersdenkenden en met respect voor de hier beschreven uitgangspunten wil meedoen. Er is geen kennis of opleidingsniveau vereist. Inbreng kan in de vorm van tijd, geld, denkwerk, netwerk of wat dan ook. Het belangrijkste is een positieve insteek, gericht op samenwerking en op doen wat mogelijk is.

6. We streven naar samenwerking.

Samenwerking is ons inziens de sleutel tot een succesvolle transitie. Er circuleren immers ongelooflijk veel ideeën voor een meer duurzame wereld, met name technische innovaties. Maar het ontbreekt aan implementatie, experimenten en dynamiek. De vraag is: Hoe ontwikkelen we de sociale en bestuurlijke slagkracht die nodig is voor een fundamentele koerswijziging.
Het antwoord ligt in begrippen zoals onderling vertrouwen, elkaar de ruimte geven, samenwerken en steeds het gemeenschappelijke doel voor ogen houden. Met Transition Town Zutphen streven we ernaar de vele individuen en groepen in onze lokale samenleving, die op de een of andere manier werken aan duurzaamheid, met elkaar te verbinden en tot een gemeenschappelijke aanpak te bewegen. Daar ligt de werkelijke kracht van de lokale gemeenschap.

7. We geven de organisatie structuur door werkgroepen

Transition Town Zutphen heeft een platte organisatiestructuur. Het werk gebeurt in werkgroepen die op deelterreinen een toekomstvisie ontwikkelen, projecten optarten en de samenwerking zoeken met maatschappelijke partners . De werkgroepen functioneren zelfstandig. De werkgroepleiders vormen gezamenlijk een coördinatiegroep die op hoofdlijnen waakt over de voortgang en de samenhang van het transitieproces en die TTZ naar buiten toe vertegenwoordigt.